Wyszukiwarka

Polityka antykorupcyjna 2018

AKTUALNOŚCI » Polityka antykorupcyjna 2018

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

W DYSTRYBUCJI URZĄDZEŃ SPRZĄTAJĄCYCH NUMATIC I INNYCH MAREK

PRZEZ EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU

 

We kindly invite you to take a look at the Anti-Bribery Policy

of EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU 

 

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU

Stan na 10.04.2018

 

 1. ZASADY PRZESTRZEGANIA PRAWA

 

1.1 Celem Polityki Antykorupcyjnej jest określenie zasad przeciwdziałania korupcji i wskazanie działań w celu wyeliminowania wszelkich zjawisk korupcyjnych mogących zachodzić w związku z

funkcjonowaniem Spółek EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU oraz działań wszystkich ich Pracowników, Partnerów Biznesowych, Klientów, Dostawców oraz innych Kontrahentów.

1.2 Obowiązek przestrzegania przepisów prawa, wewnętrznych regulacji oraz nakaz etycznego

postępowania spoczywa na wszystkich Pracownikach Spółki EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU

1.3 EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU komunikuje Partnerom Biznesowym wprowadzenie niniejszej Polityki. Obowiązek wzajemnego przestrzegania niniejszej Polityki jest podstawą współpracy pomiędzy EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU oraz Partnerami Biznesowymi.

1.4 Obowiązkiem Pracowników i Kontrahentów EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU jest unikanie sytuacji korupcyjnych oraz takich zachowań, które mogłyby być uznane za działania korupcyjne.

 

 1. SYSTEM ZARZĄDZANIA ANTYKORUPCYJNGO

 

2.1 W spółkach EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU wprowadzony jest System Zarządzania Antykorupcyjnego, którego zadaniem jest identyfikacja ryzyk korupcyjnych i zapobieganie zjawisku korupcji.

2.2 System Zarządzania Antykorupcyjnego jest stale ulepszany i dostosowywany do zmieniających się

okoliczności.

2.3 Zarządy EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU ponoszą odpowiedzialność za wdrożenie i nadzór nad przestrzeganiem niniejszej polityki. Zarząd wyznacza Koordynatora do spraw Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego odpowiedzialnego za realizację polityki.

 

 1. OGÓLNE ZASADY

 

3.1 Dobra reputacja i zaufanie są jednymi z najważniejszych wartości, które zapewniają długoterminowy rozwój Spółek EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU.

3.2 Pracownicy EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU zobowiązani są zachowywać uczciwość wobec Partnerów Biznesowych, Klientów, Dostawców oraz wszelkich innych podmiotów, z którymi współpracują w ramach realizacji swoich obowiązków zawodowych.

3.3 Nieakceptowalne jest nieuzasadnione preferowanie określonych osób i podmiotów, z którymi

współpracują Spółki.

3.4 W Spółkach nie jest akceptowane przyjmowanie jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych, w zamian za działania niezgodne z przepisami prawnymi, wewnętrznymi procedurami i/lub

powszechnymi zasadami etyki.

3.5 W przypadkach zaistnienia działań korupcyjnych na równi traktuje się dającego

i przyjmującego korzyść majątkową i/lub osobistą.

 

 1. DEFINICJA ZACHOWAŃ KORUPCYJNYCH

 

4.1 Dla celów niniejszej Polityki oraz wprowadzonego Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego, działania definiowane jako korupcyjne obejmują wszelkie zachowania polegające na:

(a) obiecywaniu, proponowaniu, wręczaniu, domaganiu się, przyjmowaniu jakichkolwiek korzyści

majątkowych lub osobistych, poza zwyczajowo przyjętymi drobnymi upominkami zgodnie z

wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU.

(b) czerpaniu jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych albo pomaganiu

w osiąganiu ich osobom trzecim poprzez ujawnianie lub używanie informacji będących własnością

EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU, będących tajemnicą handlową lub tajemnicą producenta,

uzyskanych w związku z piastowanym stanowiskiem w tych spółkach lub wykonywaniem

w nich pracy.

(c) pośredniczeniu w wyżej wymienionych działaniach.

(d) akceptowaniu wyżej wymienionych działań lub nakłanianiu do nich.

4.2 Partnerom Biznesowym oraz innym podmiotom nie wolno oferować Pracownikom EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych.

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU

Stan na 10.04.2018

 

4.3 Partnerom Biznesowym oraz innym podmiotom nie wolno przychylać się do propozycji lub żądania

korzyści zgłaszanych przez Pracownika EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU.

 

 1. KONFLIKT INTERESÓW

 

5.1 EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU podejmują działania zmierzające do unikania konfliktu interesów z Pracownikami i Partnerami Biznesowymi.

5.2 Obowiązkiem Pracowników jest unikanie każdej sytuacji stanowiącej konflikt interesów pomiędzy

interesami Pracownika lub osób bliskich z interesami Pracodawcy.

5.3 Pracownicy mają obowiązek informowania Przełożonych o każdym, nawet ewentualnym, konflikcie

interesów, który mógłby powstać w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.

5.4 EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU informują swoich Partnerów Biznesowych o zaistniałych lub potencjalnych konfliktach interesów i oczekują w tym zakresie wzajemności od swoich Partnerów Biznesowych.

 

 1. IDENTYFIKACJA I REAKCJA NA KORUPCJĘ

 

6.1 O każdej potencjalnej sytuacji mogącej rodzić zachowania korupcyjne Pracownik powinien

niezwłocznie poinformować Przełożonego, lub Przełożonego wyższego szczebla, jeśli nadużycie

dotyczy jego bezpośredniego Przełożonego.

6.2 Każdy wyżej wymieniony przypadek zgłaszany jest także Koordynatorowi do spraw Systemu

Zarządzania Antykorupcyjnego.

6.3 Każdy Pracownik ma także możliwość złożenia w sposób zapewniający mu anonimowość wszelkich

informacji, które według jego wiedzy mogą wskazywać na działania korupcyjne podejmowane przez

innego Pracownika niezależnie od zajmowanego stanowiska lub podejmowane przez osobę

reprezentującą Partnera Biznesowego, Klienta lub innego Kontrahenta oraz inny podmiot, z którym

współpracuje EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU.

6.4 Każda osoba dowiedziawszy się o działaniach niezgodnych z przyjętą Polityką, może powiadomić o tym Zarząd, wskazaną przez Zarząd osobę lub zgłosić w sposób zapewniający anonimowość i

poufność.

6.5 Koordynator do spraw Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego lub inna osoba wyznaczona przez

Zarząd, na podstawie otrzymanych informacji dokonuje weryfikacji prawdziwości zgłoszonych naruszeń

lub nieprawidłowości.

 

 1. PARTNERSTWO W BIZNESIE

 

7.1 Kontakty Pracowników z osobami lub podmiotami, z którymi EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU prowadzi interesy, powinny odbywać się jedynie w celach biznesowych.

7.2 O wszelkich kontaktach pozasłużbowych z wyżej wymienionymi osobami, które mogą mieć wpływ na relacje biznesowe oraz które mogą stanowić konflikt interesów, Pracownicy EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU informują swoich Przełożonych.

7.3 EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU podejmują niezbędne kroki celem sprawdzenia czy podmiot zewnętrzny, z którym Spółki planują prowadzić interesy, nie rodzi ryzyk korupcyjnych.

 

 1. STOSUNKI Z PRACOWNIKAMI

 

8.1 Relacje EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU z Pracownikami i współpracownikami, opierają się na następujących zasadach:

 1. a) wzajemnego szacunku i zaufania,
 2. b) współpracy w dążeniu do wspólnie ustalonych i uzgodnionych celów,
 3. c) uczciwej i rzetelnej ocenie wykonywania obowiązków,
 4. d) efektywności wykonywanej pracy.

8.2 EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU zobowiązuje się, że będzie w sposób etyczny wykorzystywać informacje otrzymywane od Pracownika.

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU

Stan na 10.04.2018

8.3 Każdy Pracownik najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy zostaje zapoznany z zasadami niniejszej Polityki oraz procedurami antykorupcyjnymi. Każdy Pracownik jest też przeszkolony w zakresie zasad określonych przez tę Politykę. Wszyscy Pracownicy EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU mają obowiązek zapoznać się z niniejszą polityką i przestrzegać jej podczas wykonywania swoich obowiązków.

8.4 Spółki jasno definiują skutki zachowań korupcyjnych i nieprzestrzegania zasad Polityki, włącznie z

zawiadomieniem organów ścigania. Naruszenie polityki traktowane jest jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

8.5 Polityka jest dostępna dla każdego Pracownika poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych w głównej siedzibie firmy oraz jej oddziałach oraz na stronie internetowej spółki.

8.6 Pracownicy, którzy zgłosili odmowę uczestnictwa lub rezygnację z działania, w odniesieniu do którego w sposób racjonalny uznali, że może się wiązać z ryzykiem korupcji, które nie zostało ograniczone przez Spółkę, nie będą ponosili negatywnych konsekwencji, nie mogą być narażeni na dyskryminację lub działania dyscyplinarne ze strony Spółki.

 

 1. WSPARCIE

 

9.1 Wszyscy są zachęcani do zgłaszania wszelkich uwag i modyfikacji związanych

z treścią niniejszej Polityki.

9.2 Zarząd EBEN-HEZER LTD i EBEN-HEZER PHU będzie wspierał:

(a) w przestrzeganiu Polityki i procedur antykorupcyjnych,

(b) promowaniu idei przestrzegania zasad wewnątrz firmy,

(c) aktualizacji polityki i procedur,

(d) odpowiadania stosownymi przedsięwzięciami na bieżące problemy związane z

etyką podejmowanych przez nich działań biznesowych,

(e) monitorowania przestrzegania systemu antykorupcyjnego,

(f) rozpatrywania zgłoszeń w zakresie nieprzestrzegania zasad określonych tą Polityką.

Znajdź nas na G+ Znajdź nas na Facebook
Eben Hezer PHU Numatic Warszawa

Eben-Hezer
Maszyny Czyszczące

ul. Wasilkowska 12C
04-938 Warszawa

Maszyny czyszczące Numatic

Import
Export

Tel. +48 22 872 44 53
tel. GSM: 605 594 240

Sklep Numatic Warszawa
Regulamin sklepu
Bezpieczne płatności


Uwaga, strona używa plików Cookies!
Korzystając ze strony zgadzasz się z zapisami
polityki plików Cookies zawartymi w regulaminie.
Copyright © 2017
Sklep internetowy Quick.Cart